ทักษะสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism)

ทักษะเพื่อการพัฒนาสู่ธุรกิจท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่า เช่น การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง โดยมุ่งเน้นการเสริมทักษะในการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ทางการท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness Tourism) การจัดงานแต่งงาน (Wedding & Romance) การท่องเที่ยวทางน้ำ (Marine Tourism) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมและความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

คอร์สในหมวดนี้

Digital Content Marketing

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

Virtual Tour Guide Online : Phase 1

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

Virtual Tour Guide Online : Phase 1 Module 2 (สำหรับผู้ผ่าน Module 1)

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ราคา :

300 บาท

ประเภท :

เรียนในห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

86 /90 คน

การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจการท่องเที่ยวยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัย :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ราคา :

375 บาท

ประเภท :

เรียนในห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

47 /50 คน

การฟื้นฟูคืนชีวิตให้กับชุมชนผ่านการท่องเที่ยวแบบสมาร์ทเพื่อความยั่งยืน (Community Revitalization through Smart Tourism for Sustainability)

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

การสร้างนวัตกรรม และการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ไทยตามวิถีใหม่หลังโควิด-19 (New Normal)

มหาวิทยาลัย :

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

การอบรมสร้างและใช้งาน Smart Application สำหรับการท่องเที่ยวปลอดเชื้อ

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ราคา :

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

นวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation ) รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัย :

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ราคา :

200 บาท

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

49 /50 คน

นวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation ) รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัย :

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ราคา :

200 บาท

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?