ทักษะสําหรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

ทักษะเพื่อการทำการเกษตรสมัยใหม่ เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หุ่นยนต์ เครื่องจักร อย่างเหมาะสมในการทำการเกษตร การบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำเพื่อคาดการณ์ผลผลิตสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมาย การใช้โดรนในการทำการเกษตร รวมถึงการทำแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการเกษตร โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด สู่การทำเกษตรอัจฉริยะ หรือการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming)

คอร์สในหมวดนี้

การบังคับและควบคุมการบินโดรนเพื่อการเกษตรเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัย :

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

การผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเกษตรแม่นยำและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารฟังก์ชัน

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ราคา :

900 บาท

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

นักนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร (Innovators for smart and integrated farming)

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ราคา :

400 บาท

ประเภท :

เรียนออนไลน์

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตร อัจฉริยะ (เรียนออนไลน์และปฏิบัติการ)

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ราคา :

900 บาท

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตร อัจฉริยะ (เรียนออนไลน์)

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

ไม่จำกัด

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?