ทักษะสําหรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

ทักษะเพื่อการทำการเกษตรสมัยใหม่ เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หุ่นยนต์ เครื่องจักร อย่างเหมาะสมในการทำการเกษตร การบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำเพื่อคาดการณ์ผลผลิตสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมาย การใช้โดรนในการทำการเกษตร รวมถึงการทำแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการเกษตร โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด สู่การทำเกษตรอัจฉริยะ หรือการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming)

คอร์สในหมวดนี้

การตลาดดิจิตอล เพื่อการเจริญเติบโตของชุมชนเกษตร ในยุค Covid-19

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ราคา :

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

การบังคับและควบคุมการบินโดรนเพื่อการเกษตรเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัย :

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนสำหรับเกษตรทฤษฎีใหม่

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้)

ราคา :

168

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

การผลิตข้าวไทยแบบอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ราคา :

ประเภท :

เรียนในห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

การผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเกษตรแม่นยำและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารฟังก์ชัน

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ราคา :

900 บาท

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

การผลิตและการแปรรูปสมุนไพรไทย

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ราคา :

ประเภท :

เรียนในห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ รุ่น 1

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ราคา :

ประเภท :

เรียนในห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ รุ่น 2

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ราคา :

ประเภท :

เรียนในห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

28 /30 คน

การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ รุ่น 3

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ราคา :

ประเภท :

เรียนในห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

21 /30 คน

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?