ทักษะสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านการจัดการข้อมูลดิจิทัล (Digital Data)

ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการปรับปรุงกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล องค์กรทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมจะต้องอาศัยข้อมูลและเทคโนโลยีมากขึ้นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบริการลูกค้าให้ได้ดี ทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค (Data Analytics) เพื่อต่อยอดให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลเจาะลึกการตลาด (Consumer Insights) แก่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศจึงจำเป็นต่อการเติบโตของธุรกิจ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้

คอร์สในหมวดนี้

Big Data, Data Mining, and CRM Applications

มหาวิทยาลัย :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม (มีค่าสมัครสอบ SAS® Certified Predictive Modeler 4,815 บาท - สามารถชำระค่าสมัครสอบภายในวันที่ 4 กันยายน 2563)

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

วิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลขั้นแนะนำ

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Certificate in Data Science for Business)

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?