Array ( [0] => 36782 [1] => 36509 [2] => 36378 [3] => 36288 [4] => 36286 [5] => 36271 [6] => 36205 [7] => 36156 [8] => 36012 [9] => 35975 [10] => 35959 [11] => 35921 [12] => 35848 [13] => 35789 [14] => 35787 [15] => 35778 [16] => 35688 [17] => 35607 [18] => 35538 [19] => 35530 [20] => 35501 [21] => 35479 [22] => 35472 [23] => 35455 [24] => 35414 [25] => 35409 [26] => 35265 [27] => 34960 [28] => 34084 [29] => 34019 [30] => 33990 [31] => 33985 [32] => 33975 [33] => 33869 [34] => 33754 [35] => 33714 [36] => 33694 [37] => 33671 [38] => 32655 [39] => 32107 [40] => 31979 [41] => 30603 [42] => 23004 [43] => 22817 [44] => 22472 [45] => 22443 [46] => 22181 [47] => 18239 [48] => 18152 [49] => 18146 [50] => 17353 [51] => 17179 [52] => 17157 [53] => 17151 [54] => 16880 [55] => 16365 [56] => 16202 [57] => 15939 [58] => 15611 [59] => 15559 [60] => 15515 [61] => 15277 [62] => 15157 [63] => 15103 [64] => 15091 [65] => 15059 [66] => 15036 [67] => 14982 [68] => 14969 [69] => 14939 [70] => 14869 [71] => 14809 [72] => 14734 [73] => 14669 [74] => 14653 [75] => 14640 [76] => 14638 [77] => 14617 [78] => 14565 [79] => 14557 [80] => 14548 [81] => 14512 [82] => 14452 [83] => 14431 [84] => 14427 [85] => 14325 [86] => 14245 [87] => 14160 [88] => 14083 [89] => 14074 [90] => 14067 [91] => 14045 [92] => 14038 [93] => 14034 [94] => 14022 [95] => 13974 [96] => 13943 [97] => 13768 [98] => 12744 [99] => 12653 [100] => 12343 [101] => 12317 [102] => 12256 [103] => 12229 [104] => 12208 [105] => 12109 [106] => 11951 [107] => 11592 [108] => 11587 [109] => 11393 [110] => 11381 [111] => 11321 [112] => 10010 [113] => 9588 [114] => 7497 [115] => 7143 [116] => 6152 [117] => 6000 )

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ประเภท

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

ราคา

ไม่มีค่าใช้จ่าย

จำนวนที่รับ

60 คน

จำนวนที่ได้รับการอนุมัติ

57 คน

รายละเอียดหลักสูตร

(1) คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Non degree) เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อการสร้างอาชีพ และพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุภายหลังจากสำเร็จการอบรม อันจะเป็นการช่วยเยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19)

 

(2) มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

(3) ทักษะที่ได้รับ

ผู้อบรมมีความรู้ เจตคติ และทักษะในการดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีพ

 

(4) เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชา 5 หมวด ดังนี้
1) การศึกษาทั่วไป (ทฤษฏี 16 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 8 ชั่วโมง)
1.1) การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ (ทฤษฏี 8 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 4 ชั่วโมง)
1.2) การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการสื่อสาร สำหรับการดูแลผู้สูงอายุได้แก่ ศัพท์เทคนิค ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น (ทฤษฏี 8 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 4 ชั่วโมง)
2) ผู้ดูแล (ทฤษฏี 24 ชั่วโมง)
2.1) การดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (4 ชั่วโมง)
2.2) ทักษะการดูแลตนเองของผู้ดูแล การจัดการความเครียดของผู้ดูแล (8 ชั่วโมง)
2.3) บทบาท ขอบเขต หน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (8 ชั่วโมง)
2.4) จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ (4 ชั่วโมง)
3) กฏหมายและจริยธรรม (ทฤษฏี 8 ชั่วโมง)
กฏหมายแรงงาน สิทธิ สวัสดิการ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
4) ความรู้เฉพาะด้านการดูแลผู้สูงอายุ (ทฤษฏี 172 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 112 ชั่วโมง)
4.1) แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ สถานการณ์ผู้สูงอายุ โครงสร้างประชากรและผลกระทบ (2 ชั่วโมง)
4.2) การเปลี่ยนแปลงตามวัยในผู้สูงอายุ (3 ชั่วโมง)
4.3) การประเมินสภาพผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน (ทฤษฏี 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 4 ชั่วโมง)
4.4) การดูแลกิจวัตรประจำวันในผู้สูงอายุ
4.4.1) การรับประทานอาหาร และการให้อาหารทางสายยาง (ทฤษฏี 8 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 8 ชั่วโมง)
4.4.2) การทำความสะอาดร่างกาย (ทฤษฏี 8 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 4 ชั่วโมง)
4.4.3) การสวมใส่เสื้อผ้า (ทฤษฏี 4 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 4 ชั่วโมง)
4.4.4) การทำความสะอาดปากและฟัน (ทฤษฏี 8 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 4 ชั่วโมง)
4.4.5) การดูแลการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ และการดูแล ผู้สูงอายุที่ใส่สายสวนปัสสาวะ (ทฤษฏี 10 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 6 ชั่วโมง)
4.4.6) การจัดท่าและการเคลื่อนย้ายร่างกาย (ทฤษฏี 12 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 8 ชั่วโมง)
4.5) การวัดสัญญาณชีพ (ทฤษฏี 8 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 8 ชั่วโมง)
4.6) การดูแลภาวะที่มีไข้ (ทฤษฏี 2 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 4 ชั่วโมง)
4.7) การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง (ทฤษฏี 4 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 2 ชั่วโมง)
4.8) การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน (ทฤษฏี 6 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 2 ชั่วโมง)
4.9) การส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (ทฤษฏี 4 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 4 ชั่วโมง)
4.10) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ (ทฤษฏี 4 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 4 ชั่วโมง)
4.11) การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ(ทฤษฏี 20 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 10 ชั่วโมง)
4.12) การดูแลทางเลือกโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน (Alternative care & Remedies) (ทฤษฏี 16 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 8 ชั่วโมง)
4.13) การดูแลการใช้ยาในผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน (ทฤษฏี 4 ชั่วโมง)
4.14) การดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิต(ทฤษฏี 4 ชั่วโมง)
4.15) การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ทฤษฏี 4 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 10 ชั่วโมง)
4.16) การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (ทฤษฏี 8ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 8 ชั่วโมง)
4.17) การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในกลุ่มผู้สูงอายุ (ทฤษฏี 10 ชั่วโมง)
4.18) เทคโนโลยีสำหรับการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ (ทฤษฏี 16 ชั่วโมง/ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไลน์ 14 ชั่วโมง)
4.19 แหล่งประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุ (ทฤษฏี 4 ชั่วโมง
5) การปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน (ฝึกปฏิบัติ 80 ชั่วโมง) *ฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุเมื่อสถานการณ์ COVID-19 เป็นปกติ

 

(5) อาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา / สถานการณ์ความต้องการอาชีพนี้ในปัจจุบัน และอนาคต

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 

(6) ระยะเวลาของหลักสูตร

จำนวนชั่วโมงเรียนตลอดหลักสูตร 420 ชั่วโมง ประกอบด้วย รายวิชาทฤษฎี จำนวน 220 ชั่วโมง รายวิชาปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ จำนวน 120 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 80 ชั่วโมง

 

(7) วันและเวลาในการเรียน

เริ่มการเรียนการสอน วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  กำหนดจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 4-5 วัน เวลา 9.00 – 16.00 น. (อาจปรับตามความเหมาะสม)

 

(8) รูปแบบการเรียนการสอน

เรียนแบบผสม โดยเรียนเนื้อหาออนไลน์ และเรียนปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่น (workshop)

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน / วิทยากร

  1. ณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1.1 อาจารย์ ดร.อรพินท์   หลักแหลม

1.2 อาจารย์ ศศิธร           กรุณา

1.3 อาจารย์ ดร.วะนิดา     น้อยมนตรี

  1. พยาบาลวิชาชีพจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

2.1 พว.ดลินพร               สนธิรักษ์

2.2 พว.อมรรัตน์             สัทธาธรรมรักษ์

2.3 พว.ธรรมรุจา             อุดม

2.4 พว.จันทนงค์       อินทร์สุข

  1. คณาจารย์วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

3.1 อาจารย์ ดร.ปรัชญา   แก้วแก่น

3.2 อาจารย์ ดร.พีร         วงศ์อุปราช

3.3 อาจารย์ ดร.ยุทธนา     จันทะขิน

3.4 อาจารย์ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์

คุณสมบัติและการรับสมัคร

ผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบวิกฤตการระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID–19) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. สามารถอ่านออก เขียนได้ ไม่มีปัญหาด้านการสื่อสาร
3. สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ระบบสมาร์ทโฟน มีระบบอินเตอร์เน็ท เพื่อการเรียนออนไลน์ได้
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

 

คุณสมบัติให้ผู้สมัครแนบเอกสารเพิ่มเติม

  1. ประสบการณ์การทำงาน และประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ (ถ้ามี ให้บรรยายโดยสังเขป )
  2. ใบรับรองวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)

 

ผู้ประสานงาน

1. อาจารย์ศศิธร  กรุณา

e-mail: [email protected]

:[email protected]

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 09 0043 0997

2. คุณวาสนา ซิ้มเทียม

e-mail:  [email protected]

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 038-102845

QR Code

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?