Array ( [0] => 35022 [1] => 34982 [2] => 34975 [3] => 34973 [4] => 34911 [5] => 34805 [6] => 34775 [7] => 34766 [8] => 34764 [9] => 34751 [10] => 34744 [11] => 34677 [12] => 34665 [13] => 34664 [14] => 34662 [15] => 34661 [16] => 34651 [17] => 34644 [18] => 34632 [19] => 34613 [20] => 34612 [21] => 34606 [22] => 34601 [23] => 34591 [24] => 34589 [25] => 34576 [26] => 34575 [27] => 34573 [28] => 34564 [29] => 34523 [30] => 34445 [31] => 34442 [32] => 34429 [33] => 34419 [34] => 34412 [35] => 34408 [36] => 34358 [37] => 34244 [38] => 34223 [39] => 34212 [40] => 34207 [41] => 34203 [42] => 34190 [43] => 34162 [44] => 34152 [45] => 33953 [46] => 33935 [47] => 33934 [48] => 33641 [49] => 33422 [50] => 14024 )

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Certificate for Care Giver) รุ่น 3 **สามารถเลือกสมัครได้เพียงรุ่นเดียว

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Certificate for Care Giver) รุ่น 3 **สามารถเลือกสมัครได้เพียงรุ่นเดียว

ประเภท

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

ราคา

ไม่มีค่าใช้จ่าย

จำนวนที่รับ

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

จำนวนที่ได้รับการอนุมัติ

50 คน

รายละเอียดหลักสูตร

(1) คำอธิบายหลักสูตร

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (2544-2564) และยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุม 4 มิติ คือ มิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ประกอบกับ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดให้มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้เสริมสร้างทักษะใหม่ (Reskill) และพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19

จากการสำรวจภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบว่า มีผู้สูงอายุ เมื่อแบ่งตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันดัชนีบาร์เธอเอดีแอล (Barthel ADL Index) จำแนกผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุกลุ่ม 1 พึ่งตนเองได้บ้าง (คะแนน ADL ตั้งแต่ 12 ขึ้นไป) ผู้สูงอายุกลุ่ม 2 พึ่งตนเองได้แต่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ (คะแนน ADL อยู่ในช่วง 5-11) และผู้สูงอายุกลุ่ม 3 พึ่งตนเองไม่ได้ (คะแนน ADL อยู่ในช่วง 0-4 ) โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีจิตอาสากลุ่มนำร่องด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คือ Care giver 1 คน ดูแลผู้สูงอายุจำนวน 5 คน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่นโดยความจำเป็นต้องผ่านการอบรม Care giver เพื่อให้มีครอบคลุมทุกหมู่บ้านในการดูแลคุณภาพผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงอายุสมบรูณ์แบบต่อไป

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทสำคัญในการบริการวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น ในการดูแลให้ผู้สูงอายุในครอบครัวที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจากโควิด 19 จำเป็นต้องผลิตกำลังคนในการเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุให้มีความสุข ด้วยการผลิตบุคลากรที่ต้องการอาชีพใหม่หรือต้องการทดแทนภาวะไร้งานทำ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้และบริการด้วยจิตอาสาอย่างมีคุณภาพต่อไป

 

(2) ทักษะที่ได้รับ

การดูแลผู้สูงอายุและ/หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

(3) เนื้อหาหลักสูตร

1) ความจำเป็นของการดูแลผู้สูงอายุ และแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

2) โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง/อาการ และการดูแลในแต่ละโรค

3) การจัดการภาวะวิกฤต/ฉุกเฉินเบื้องต้น

4) การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลระยะยาวเบื้องต้น

5) การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนื่องจากชราภาพ

6) การใช้ยาในผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลระยะยาว

7) การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลระยะยาว

8) สุขภาพจิตกับผู้สูงอายุ/ การดูแลตนเองเพื่อคลายเครียด

9) การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

10) ภูมิปัญญาชาวบ้าน/แผนไทยกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

11) สิทธิผู้สูงอายุ

12) การฝึกปฏิบัติงาน

 

(4) อาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา / สถานการณ์ความต้องการอาชีพนี้ในปัจจุบัน และอนาคต

พนักงานดูแลผู้สูงอายุและ/หรือพนักงานดูแลผู้ป่วย (ผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องการความช่วยเหลือ)

 

(5) ระยะเวลาของหลักสูตร

ภาคทฤษฎี จำนวน 23 ชั่งโมง และภาคปฏิบัติ 22 ชั่วโมง รวมจำนวน 45 ชั่วโมง วันละ 6 ช.ม. เป็นเวลา 7.5 วันและฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือครอบครัวในชุมชน(On the job training) อีก 7 วัน วันละ 6 ช.ม. คิดเป็น 42. ช.ม.  รวมทั้งสิ้น 87 ช.ม.

 

(6) วันและเวลาในการเรียน

รุ่นที่ 3 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 1 ก.ย.-10 ก.ย. 63 การฝึกปฏิบัติ 14 ก.ย.-22 ก.ย. 63

“*หมายเหตุ เลื่อนกำหนดอบรมวันแรกเป็น วันจันทร์ที่ 31 ส.ค. 63 (ด้วยมีหยุดชดเชย 4-7 ก.ย. 63)” ขอให้ผู้สมัคร รุ่น 3 เข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ 31 ส.ค. 63 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน / วิทยากร

อาจารย์ที่เชี่ยวชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์และการยภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์จากสถาบันการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติและการรับสมัคร

– แรงงานในระบบที่ถูกเลิกจ้าง/แรงงานคืนถิ่น และแรงงานนอกระบบที่ไม่มีรายได้อายุ 18 ปีขึ้นไป

– จบการศึกษา วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ มาอย่างน้อย 2 ปี

ผู้ประสานงาน

เจ้าของหลักสูตร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ประสานงานหลักสูตร : รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ โทร : 0942954141
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร : นางกรุณา โสฬสจินดา โทร : 0815926808
สอบถามปัญหาการรับสมัคร : นายศรศักดิ์ อุระ โทร. 0987956936 หรือ Line ID: usorasak

QR Code

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?