Array ( [0] => 34434 [1] => 34228 [2] => 34184 [3] => 34005 [4] => 33895 [5] => 33351 [6] => 33340 [7] => 33331 [8] => 33325 [9] => 33316 [10] => 33136 [11] => 33134 [12] => 33084 [13] => 33073 [14] => 28911 [15] => 22867 [16] => 22832 [17] => 22191 [18] => 22040 [19] => 17118 [20] => 16934 [21] => 15947 [22] => 15232 [23] => 15012 [24] => 14985 [25] => 14811 [26] => 14790 [27] => 14736 [28] => 14726 [29] => 14720 [30] => 14711 [31] => 14701 [32] => 14629 [33] => 14057 [34] => 13837 [35] => 13808 [36] => 13444 [37] => 13029 [38] => 11474 [39] => 11055 [40] => 10859 )

การดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุ

ประเภท

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

ราคา

500 บาท

จำนวนที่รับ

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

จำนวนที่ได้รับการอนุมัติ

30 คน

รายละเอียดหลักสูตร

(1) คำอธิบายหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดูแลผู้สูงอายุ

2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถดูแลผู้สูงอายุด้วยความรักและศรัทธา มีจิตเมตตามีความอดทนและมีใจรักในการทำงานด้านการบริการ

3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

4. เป็นหลักสูตรที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ

 

(2) ทักษะที่ได้รับ

การกำหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้เข้ารับการอบรมระยะสั้น (Non-degree) ได้กำหนดตามสมรรถนะของมาตรฐานอาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) กำหนดและข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมดูแลผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นมาตรฐานและสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมดูแลผู้สูงอายุประการสำคัญวิธีการสร้างสมรรถนะได้มาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยสมรรถนะของผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีดังนี้

ขั้นที่ 1

1) ดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุอย่างสุขลักษณะอนามัย

2) ดูแลทำความสะอาด

3) จัดเตรียมยาให้ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

4) ปฏิบัติการตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

5) ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการดูแลผู้สูงอายุ

ขั้นที่ 2

1) คัดเลือกอาหารสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม

2) ดูแลกิจกรรมประจำวันของผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีคุณภาพ

3) ส่งเสริมด้านการออกกำลังกายและด้านจิตใจของผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสม

4) จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผู้สูงอายุไว้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัยและมีมาตรฐาน

ขั้นที่ 3

1) ดูแลป้องกันสภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

2) ส่งเสริมการกระตุ้นและฟื้นฟูผู้สูงอายุโดยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม

3) ปฏิบัติดูแลด้านการให้อาหารทางสาย Lube feeding ให้กับผู้สูงอายุ วิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัย

ขั้นที่ 4

1) ประเมินสภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม

3) ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) ดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุได้อย่างถูกสุขลักษณะ

5) เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับครอบครัวและดูแลผู้สูงอายุเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

6) ประเมินสภาพทางกายและจิตใจของผู้สูงอายุพร้อมรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

(3) เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการดูแลทำความสะอาดผู้สูงอายุทั้งร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะอนามัย

2. การเตรียมอาหารและคัดเลือกอาหารที่เหมาะสม

3. หลักการจัดเตรียมยาและให้ยาผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง

4. การดูแลช่วยเหลือกิจกรรมประจำวันของผู้สูงอายุได้อย่างน่าประทับใจ

5. จัดเตรียมอุปกรณ์และใช้เครื่องมือสำหรับผู้สูงอายุถูกสุขลักษณะอนามัยและมีมาตรฐาน

6. กลยุทธ์การส่งเสริมด้านการออกกำลังกายของผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสม

7. แนวทางประเมินสภาพทางกายและจิตใจของผู้สูงอายุพร้อมรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. การให้การดูแลทางอารมณ์ สังคมและจิตใจผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. การประเมินและวางแผนป้องกันความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆของผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

10. หลักการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บทบาทของผู้ดูแลตามหลักจรรยาบรรณของการดูแลผู้สูงอายุ

 

(4) อาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา / สถานการณ์ความต้องการอาชีพนี้ในปัจจุบัน และอนาคต

อาชีพเป้าหมาย : พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำบ้าน เป็นต้น

สถานการณ์ความต้องการอาชีพนี้ในปัจจุบันและอนาคต : เนื่องจากแนวโน้มสังคมไทยและสังคมโลกกำลังก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่อัตราเด็กเกิดใหม่ลดลง ทำให้วัยแรงงานต้องแบกภาระในการรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ขณะเดียวกันด้วยธรรมชาติของผู้สูงอายุที่มีการเสื่อมถอยลงของการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายจึงส่งผลให้มีภาวการณ์เจ็บป่วยของผู้สูงอายุและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุลดลงไป เช่น กล้ามเนื้ออ่อนล้า สายตาพร่ามัว เป็นลมง่าย เป็นต้น อีกทั้งผู้สูงอายุบางคนมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ต้องรับประทานยาต่อเนื่อง

        จากความจำเป็นในการต้องการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดังกล่าว  จึงมีความจำเป็นต้องมีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความเข้าใจและผ่านการฝึกอบรมเพียงพอที่ครอบครัวจะไว้วางใจให้ดูแลได้ เนื่องจากการดูผู้สูงอายุเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องการองค์ความรู้ทางการสุขภาพและศิลปะในการเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม ดังนั้นจากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นของสังคมและความจำเป็นต้องดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดังกล่าวจึงทำให้อาชีพนี้จะเป็นที่ต้องการสูงในอนาคต

 

(5) ระยะเวลาของหลักสูตร

(เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2563)

 

(6) วันและเวลาในการเรียน

วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 09.00 น.-16.00 น.

 

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน / วิทยากร

1.นายแพทย์เสกสรร ไข่เจริญ

2.รองศาสตราจารย์ดร.นวัสนันท์  วงศ์ประสิทธิ์

3.อาจารย์ ดร.ระพีพัฒน์  ศรีมาลา

4.อาจารย์สุปราณี  จ้อยรอด

5.อาจารย์สุพัฒน์  สุขเกษม

6.ดร.สุมลา พรหมมา

7.คุณอิงอร ลิ้มวัฒนาถาวรกุล

8.คุณอาภัสรา แก้วไทย

9.คุณกัญญา เกษรพิกุล

10.คุณอรพรรณ  สร้อยประเสริฐ

11.คุณชัญญา  ประภาศิริกุล

12.คุณภารดี  สถาวรสมิต

13.คุณธนิต  ผลวัฒนะ

14.คุณไชยรัตน์  กิ่งมณี

15.คุณสุดารัตน์ ญาณประภาส

16.คุณจุฑาภัค  สิงห์สมบุญ

คุณสมบัติและการรับสมัคร

1. ประชาชนทั่วไป มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ

3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

4. ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้างงาน หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี          โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบัน หรือ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง

7. มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ

คุณสมบัติให้ผู้สมัครแนบเอกสารเพิ่มเติม

1.  ใบรับรองวุฒิการศึกษา

2. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ(หากมี)

ผู้ประสานงาน

คุณสุชาดา ทับศรี

เบอร์ติดต่อ: 09-5841-0098

e-mail: [email protected]

QR Code

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?