Array ( [0] => 14815 [1] => 14740 [2] => 14475 [3] => 14411 [4] => 14036 [5] => 13972 [6] => 13938 [7] => 13936 [8] => 13842 [9] => 13765 [10] => 13351 [11] => 13246 [12] => 13236 [13] => 13223 [14] => 13097 [15] => 12655 [16] => 12212 [17] => 12196 [18] => 11628 [19] => 10569 [20] => 10458 [21] => 8266 [22] => 8246 [23] => 8174 [24] => 7189 [25] => 7152 [26] => 6663 [27] => 6597 [28] => 6338 [29] => 6013 )

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21

ประเภท

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

ราคา

200 บาท

จำนวนที่รับ

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

จำนวนที่ได้รับการอนุมัติ

30 คน

รายละเอียดหลักสูตร

(1) คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21  มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจใน เทคนิค วิธีการ และมีทักษะที่ถูกต้องในการดูแลเด็กในช่วงวัยต่างๆ อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพผู้ดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

(2) ทักษะที่ได้รับ

ทักษะที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ ประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก การจัดกิจรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ หลักโภชนาการสมวัย การประเมินพัฒนาการเบื้องต้น โรคและปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก การป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เป็นต้น

 

(3) เนื้อหาหลักสูตร

1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เนื้อหา บทบาทและความสำคัญของผู้ดูแลเด็ก,สิทธิเด็ก คุณธรรม จริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ดูแลเด็ก

2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2เนื้อหา พื้นฐานพัฒนาการเด็ก ,จิตวิทยาพัฒนาการ ,จิตวิทยาครอบครัว,-จิตวิทยาในการเรียนรู้

3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เนื้อหา แนวคิดในการดูแลสุขภาพและอนามัย,ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก,โรคที่พบบ่อยในเด็กและการป้องกัน,การป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก,การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เนื้อหา การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก,เทคนิคและวิธีการเล่านิทาน , การสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ , การส่งเสริมและปลูกฝังทักษะในศตวรรษที่ 21,โภชนาการสมวัยสำหรับเด็ก

5) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เนื้อหา การประเมินพัฒนาการเด็ก,การวิเคราะห์การเจริญเติบโต,เทคนิคการให้คำปรึกษา

6) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เนื้อหา การฝึกประสบการณ์,การศึกษาดูงาน

 

(4) อาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา / สถานการณ์ความต้องการอาชีพนี้ในปัจจุบัน และอนาคต

1) ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กในสถานบริการรับดูแลเด็กเล็กในสถานประกอบการ หรือเฉพาะรายที่บ้าน

2) ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กชาวต่างชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

3) ศึกษาต่อเพื่อเก็บประสบการณ์ 220 ชั่วโมง ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการเนอสเซอรี่

 

(5) ระยะเวลาของหลักสูตร

30 ชั่วโมง

 

(6) วันและเวลาในการเรียน

วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน / วิทยากร

1.รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

2.ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ

3.อาจารย์ ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา

4.อาจารย์ ดร.นุชนาฎ รักษี

5.อาจารย์ ดร.ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล

6.อาจารย์ ธนวัฒน์ ธรรมโชติ

7.นางมะลิรมย์ หัสดินรัตน์

8.นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล

9.นางงามตา รอดสนใจ

10.นายเมธีณัฐ  รัตนกุล

11.นางบุษยรัต ซื่อดี

12.นางวัฒนา  พรรษา

13.นางสาวเพ็ญนภา  นาคหล่อ

14.วิทยากรประจำศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติและการรับสมัคร

1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป

2. มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม

3. มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลเด็ก และต้องผ่านการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น

4. เอกสารเพิ่มเติม ( แนบ สำเนาบัตรประชาชน เพื่อประกอบการสมัคร )

ผู้ประสานงาน

นายเมธีณัฐ รัตนกุล

เบอร์ติดต่อ: 091-872-0391 , 092-562-1525

e-mail:[email protected]

QR Code

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?