Array ( [0] => 36364 [1] => 36274 [2] => 35977 [3] => 35919 [4] => 35795 [5] => 35791 [6] => 35528 [7] => 35522 [8] => 35417 [9] => 35412 [10] => 35391 [11] => 34551 [12] => 33931 [13] => 33517 [14] => 33424 [15] => 16945 [16] => 16413 [17] => 16411 [18] => 14016 [19] => 13978 [20] => 13831 [21] => 13493 [22] => 13041 [23] => 12778 [24] => 12736 [25] => 12675 [26] => 12517 [27] => 12345 [28] => 12210 [29] => 12176 [30] => 12159 [31] => 12127 [32] => 11807 [33] => 11645 [34] => 11580 [35] => 11571 [36] => 11469 [37] => 11457 [38] => 11444 [39] => 11208 [40] => 11128 [41] => 11083 [42] => 10940 [43] => 10798 [44] => 10783 [45] => 10547 [46] => 10382 [47] => 10311 [48] => 10264 [49] => 10233 [50] => 9887 [51] => 9856 [52] => 9695 [53] => 9655 [54] => 9584 [55] => 9263 [56] => 9207 [57] => 9052 [58] => 7670 [59] => 7472 [60] => 7175 [61] => 7121 [62] => 6006 [63] => 5916 [64] => 5864 )

ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ประเภท

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

ราคา

ไม่มีค่าใช้จ่าย

จำนวนที่รับ

50 คน

จำนวนที่ได้รับการอนุมัติ

37 คน

รายละเอียดหลักสูตร

(1) คำอธิบายหลักสูตร

ปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในการตอบสนองความต้องการด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงการตอบสนองความต้องการดูแลทางการแพทย์ที่ไม่ซับซ้อน  โดยบูรณาการศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทักษะการดูแลทางการแพทย์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เน้นผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงความเป็นปัจเจก การให้คุณค่าความสำคัญ การเป็นองค์รวม การคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการเข้าใจโลกจากมุมมองของผู้สูงอายุ และมีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

 

(2) ทักษะที่ได้รับ

1. แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ การดูแลที่เน้นผู้ดูแลเป็นศูนย์กลาง

2. ทักษะการดูแลผู้สูงอายุเพื่อตอบสนองกิจวัตรประจำวันพื้นฐานทางด้านร่างกายทั้งบางส่วนและทั้งหมด (ติดเตียง)

3. ทักษะการดูแลผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูสภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

4. ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

 

(3) เนื้อหาหลักสูตร

1. แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุและบทบาทผู้ดูแล

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

3. การเปลี่ยนแปลงการทำงานของร่างกายของวัยสูงอายุ

4. การดูแลที่เน้นผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง

5. การสื่อสารกับผู้สูงอายุ

6. การดูแลอย่างเป็นองค์รวมและการให้บริการดูแลด้วยใจ

7. การดูแลช่วยเหลือการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปัญหาที่พบบ่อยและการจัดการ

8. การส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาดูแลตนเอง

9. การส่งเสริมสุขภาพกายผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

10 การป้องกันพลัดตกหกล้ม

11. การใช้กายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและการจัดสิ่งแวดล้อม

12. การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพิง

13. การติดเชื้อในผู้สูงอายุและการจัดการ

14. การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

15. การดูแลผู้สูงอายุเพื่อตอบสนองความต้องการดูแลทางการแพทย์ ปัญหาที่พบบ่อยและการจัดการ

16. การให้ยาผู้สูงอายุ

 

(4) อาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา / สถานการณ์ความต้องการอาชีพนี้ในปัจจุบัน และอนาคต

1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่โรงพยาบาล

3. อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

4. ผู้ประกอบการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ

 

(5) ระยะเวลาของหลักสูตร

วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 6 กันยายน 2563

 

(6) วันและเวลาในการเรียน

หน่วยที่ 1: การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1

– เรียนทฤษฎี 30 ชั่วโมง (ส่วนใหญ่เรียน online)

– ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 90 ชั่วโมง (ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.)

หน่วยที่ 2: การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2

– เรียนทฤษฎี  30 ชั่วโมง (ส่วนใหญ่เรียน online)

– ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 45 ชั่วโมง

   (ทุกวันเสาร์ – วันจันทร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.)

– ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 90 ชั่วโมง

   (ทุกวัน ส่วนใหญ่ เวลา 8.00 – 16.00 น. เป็นเวลา 13 วัน)

 

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน / วิทยากร

1. อาจารย์ ดร.รัดใจ เวชประสิทธิ์

2. อาจารย์ ดร.ชุลีพร พรหมพาหกุล

3. ผศ.ดร.สุดศิริ หิรัญชุณหะ

4. ผศ.ดร.จันทรา พรหมน้อย

5. อาจารย์ ดร.วริศรา โสรัจจ์

6. ผศ.ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์

7. ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พันธวี

8. อาจารย์ ดร.ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล

9. ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ

10. อาจารย์พิเชษฐ์ สุวรรณจินดา      

11. รองศาสตราจารย์ นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์

12. อาจารย์อุษณีย์ วนรรฆมณี

13. อาจารย์พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล

14. พว.จารุวรรณ จันทร์มิด

15. นางดวงกมล นันทนรานนท์

16. พว.สมใจ ฟองละแอ

17. พว.ฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

18. พว.อาบทิพย์ เพ็ชรสกุล

19. พว.จตุพร จตุรวิทย์

20. นางอัฐริยา ปานดำ

21. นางสาวสุรางคณา  ทิพยวาศรี

22.นาย ชัยวัฒน์ บุญคง

23. นางสาวอุบลรัตน์ เยาวชินากร

24. นาย เจษฎา  วรรณโณ

คุณสมบัติและการรับสมัคร

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

2. มีวุฒิศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. ขึ้นไป

3. มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ

4. มีความตั้งใจและต้องการทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ประกอบการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ภายหลังผ่านการอบรม

ผู้ประสานงาน

คุณนสิกานต์ ยี่เซ่ง

เบอร์ติดต่อ:074-286459

e-mail: [email protected]

QR Code

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?