Array ( [0] => 32948 [1] => 10171 [2] => 9364 [3] => 9316 [4] => 9221 [5] => 9066 [6] => 8404 [7] => 8339 [8] => 8307 [9] => 8298 [10] => 8290 [11] => 8200 [12] => 8198 [13] => 7965 [14] => 7918 [15] => 7886 [16] => 7878 [17] => 7873 [18] => 7859 [19] => 7840 [20] => 7824 [21] => 7799 [22] => 7773 [23] => 7770 [24] => 7753 [25] => 7654 [26] => 7638 [27] => 7631 [28] => 7617 [29] => 7563 [30] => 7377 [31] => 7363 [32] => 7087 [33] => 6956 [34] => 6900 [35] => 6750 [36] => 6523 [37] => 6421 [38] => 6367 [39] => 6317 [40] => 6254 [41] => 6202 [42] => 6193 [43] => 6158 [44] => 6150 [45] => 6119 [46] => 6035 [47] => 6009 [48] => 5996 [49] => 5928 [50] => 5903 [51] => 5884 [52] => 5860 )

นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์

นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์

ประเภท

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

ราคา

1000 บาท

จำนวนที่รับ

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

จำนวนที่ได้รับการอนุมัติ

30 คน

รายละเอียดหลักสูตร

(1) คำอธิบายหลักสูตร

การเพิ่มทักษะในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและแนวคิดการทำนวัตกรรมผลผลิตทางการเกษตรให้ขายได้ ทำให้เกิดแรงดึงดูด มีความประทับใจ และได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จะช่วยสร้างโอกาสของอาชีพใหม่และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โรคระบาดฯ โดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยยืดอายุสินค้าได้นานขึ้น มีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งมีผลดีต่อสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และไม่ใช่อาหาร เช่น สารสกัดชีวภาพ สมุนไพร เครื่องสำอาง และวัสดุภัณฑ์รักษ์โลก เป็นต้น ช่วยให้เกิดการกระจายสินค้าและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

(2) ทักษะที่ได้รับ

1. ผู้เรียนมีแนวคิดและกระบวนการสร้างนวัตกรรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. ผู้เรียนสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (non-food) ได้เองอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ เช่น สารสกัด สมุนไพร เครื่องสำอาง และวัสดุภัณฑ์ เป็นต้น

3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

 

(3) เนื้อหาหลักสูตร

– Clip VDO 

– แนวคิดและกระบวนการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

– การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหาร

– การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

– กลยุทธ์ทางการตลาด

– มอบหมายชิ้นงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบจากความสนใจของผู้เรียน โดยนัดหมายปรึกษาทางสื่อออนไลน์ ZOOM / Microsoft Team / line

– นัดหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมวิจัย ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ม.แม่โจ้

– Pitching ผลงานโดยทีมคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านนวัตกรรมที่นำเสนอ

 

(4) อาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา / สถานการณ์ความต้องการอาชีพนี้ในปัจจุบัน และอนาคต

1. เป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเกษตร (ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร)

2. เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ที่ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และสร้างคุณค่าของสินค้าเกษตรแบบครบวงจร

 

(5) ระยะเวลาของหลักสูตร 

มิถุนายน-กันยายน 2563

 

(6) วันและเวลาในการเรียน

10 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 40 ชม. โดยผู้เรียนสามารถบริหารเวลาตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถนัดหมายการให้คำปรึกษาเพื่อทำต้นแบบผลิตภัณฑ์กับวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ หรือ coach ได้ 5 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของชิ้นงาน

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน / วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (หัวหน้าศูนย์)
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ตาแม่ก๋ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
Dr. Rameshprabu Ramaraj
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
อาจารย์ ดร.อนุกุล บุญเกิด
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี
อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง

คุณสมบัติและการรับสมัคร

1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid -19
2. ผู้ที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์

หมายเหตุ

“มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมจากความต้องการและความสามารถในการผลักดันนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ผ่านใบสมัครและการโทรสัมภาษณ์ โดยถือผลการพิจาณาเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบันทึกความต้องการเพื่อผลักดันเข้ารับการพัฒนาในครั้งต่อไป”

ผู้ประสานงาน

ดร.วารุต อยู่คง

เบอร์ติดต่อ:0826253273

e-mail: [email protected]

ดร.ธีระวัฒน์ รัตนพจน์

เบอร์ติดต่อ:0612051306

e-mail:[email protected]

QR Code

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?