หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

หลักสูตรนี้เน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์สมัยใหม่ในการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีของโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับบริษัท ABB จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชั้นนำ ได้แนะนำเนื้อหาสูตรอบรมที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม

#เหมาะกับใคร
✅ แรงงานในระบบ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ และต้องการ Upskill/Reskill
✅ กำลังคนที่จะเข้าสู่ระบบแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต
✅ ผู้เข้าร่วมอบรมควรมีพื้นฐานในด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
✅ ผู้เข้ารับการอบรมต้องสามารถปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จนจบหลักสูตร???

#เรียนแล้วได้อะไร
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือต่อยอดในสายอาชีพใหม่ เช่น ผู้ออกแบบระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ System Integrator (SI) ช่างควบคุม หรือ ช่างซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ

เปิดรับสมัครและคัดเลือกเพียง 30 คน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?